วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

รายงานผลการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผู้รายงาน นางกันตาภา สุทธิอาจ
บทคัดย่อ
จากสภาพปัญหาในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน สตรีวัดระฆัง โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวิชาหลักที่ทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนครูผู้สอน วิชา พระพุทธศาสนา จึงต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และต้องการให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนแล้วไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้

การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 : 80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต กับกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติและเพื่อวัดเจตคติของผู้เรียนในการนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย โดยก่อนนำสื่อไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้นำเข้าทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่งจำนวน 3 คน ทดลองแบบกลุ่มเล็กจำนวน 6 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน ทั้งในด้านเนื้อหาด้านเทคนิคการผลิตสื่อ ผลการประเมินเฉลี่ยทั้งสองด้านเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับดีมาก ผลการรายงานสรุปว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30:82.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80:80 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลรายงายสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนความพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่า กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ผลรายงานสรุปว่า ผู้เรียนมีเจตคติหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคะแนนระดับเจตคติอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น